Konsultacje społeczne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego...

Załączniki:

W dniach od dnia 7 grudnia 2018r. do dnia 17 grudnia 2018r odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie projekt uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Można również przesłać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem cc sekap. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik d/s obsługi rady.

Formularz do zgłaszania uwag i opinii


07 grudnia 2018

17 grudnia 2018