Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Załączniki:

W dniach od 28 września do 08 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Formularz


28 września 2020

08 października 2020