Konsultacje społeczne drugiego projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Załączniki:

W dniach od 20 listopada do 27 listopada 2020r. odbędą się konsultacje społeczne drugiego projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Formularz


20 listopada 2020

27 listopada 2020