Konsultacje społeczne projektu uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój

Załączniki:

W dniach od 7 grudnia do 14 grudnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Formularz


07 grudnia 2020

14 grudnia 2020