Konsultacje społeczne projektu uchwały

w sprawie sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w gminie Goczałkowice-Zdrój w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załączniki:

W dniach od dnia 22 listopada 2021r. do dnia 29 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w gminie Goczałkowice-Zdrój w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy, w punkcie odbioru przesyłek zorganizowanym parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Formularz


22 listopada 2021

29 listopada 2021