Konsultacje społeczne projektu uchwały

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goczałkowice –Zdrój na lata 2022-2027.

Załączniki:

W dniach od 19 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goczałkowice –Zdrój na lata 2022-2027. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1. w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2. w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Formularz


19 kwietnia 2022

25 kwietnia 2022